Monday, May 9, 2011

Support the victims of war crimes and atrocities by signing Declaration of anti-fascist struggle's continuationNever forget what happened in Bosnia, in the camps of Omarska, Trnapolje, Manjaca and so many others...Today is the day of remembrance for the victims of these atrocities and you can do your part by signing the Declaration of anti-fascist struggles continuation...

To:  Javnosti Srbije, Bosne i Hercegovine i diljem nekadašnje Jugoslavije, organima vlasti Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Opštine Prijedor / To the public of Serbia, Bosnia and Herzegovina and throughout the former Yugoslavia, to the authorities of the Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska and Prijedor Municipality
Povodom 9. Maja - Dana pobede nad fašizmom i Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Žene u Crnom, Helsinški odbor za ljudska prava, Centar za ženske studije i umetnički kolektivi Grupa Spomenik i Radna grupa „Četiri lica Omarske” su inicirali/e Deklaraciju o nastavku borbe protiv fašizma (u prilogu), koju su podržali Udruženje logoraša Prijedor 92 i Savez logoraša u Bosni i Hercegovini.

Deklaraciju ćemo javno čitati 9. maja, u 12.30h na mestu koncentracionog logora Omarska iz 1992. godine, prostoru današnjeg rudnika ArcelorMittal i na mestu Banjičkog logora iz Drugog svetskog rata, ispred Muzeja banjičkog logora u ulici Veljka Lukića - Kurjaka 8 u Beogradu.

Akt istovremenog čitanja Deklaracije u Omarskoj i u Beogradu jeste naš način iskazivanja solidarnosti i poštovanja prema žrtvama fašizma. Čitanje Deklaracije u Omarskoj, na mestu stradanja koje još uvek nije obeleženo, jeste čin aktivne podrške i učestvovanja u izgradnji memorijala.

Pozivamo vas da podržite Deklaraciju ličnim potpisom ili da prisustvujete njenom javnom čitanju u Omarskoj ili Beogradu i time potvrdite vašu privrženost antifašizmu.


-------------------------------------------------------

Povodom 9. maja, Dana pobede nad fašizmom i Dana logoraša Bosne i Hercegovine, javnosti Republike Srbije i Bosne i Hercegovine upućujemo

DEKLARACIJU O NASTAVKU BORBE PROTIV FAŠIZMA

Deklaracijom ukazujemo na današnju politiku Republike Srbije koja negira ratne zločine i postojanje koncentracionih logora tokom devedesetih godina. Ta politika poništava glavnu tekovinu Drugog svetskog rata—ravnopravnost svih naroda sa prostora nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Politiku negiranja, poricanja i nekažnjavanja zločina produkuju i sprovode nacionalne institucije, ekstremne desničarske organizacije i navijačke grupe čime podstiču nasilje i mržnju.

Političkom rehabilitacijom četničkog pokreta i Draže Mihailovića revidira se istorija Drugog svetskog rata koja vodi izjednačavanju fašizma i antifašizma.

Uprkos razumljivim potrebama za zbližavanjem i povezivanjem na kulturnom i ekonomskom planu, osuđujemo povezivanje Republike Srbije i Republike Srpske izvan konteksta Bosne i Hercegovine. Time se direktno narušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i onemogućava ponovno zbližavanje svih njenih naroda.

Pozdravljamo poruke upućene sa Samita u Karađorđevu održanog 26. aprila 2011. godine, u kojima se ističu neophodnost pomirenja, stabilizacije odnosa i normalizacije života u regionu.

Uvereni da bez istinskog suočavanja sa ratnom prošlošću ne može biti ni pravog pomirenja:

Pozivamo organe vlasti Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Opštine Prijedor—te javnost u Srbiji, Bosni i Hercegovini i diljem nekadašnje Jugoslavije—da podrže inicijativu bivših logoraša Omarske za izgradnju memorijalnog centra na prostoru današnjeg rudnika ArcelorMittal. Rudnik se nalazi u Bosni i Hercegovini, na mestu nekadašnjeg koncentracionog logora Omarska, formiranog 1992. godine po odluci civilnih vlasti opštine Prijedor. U logoru je bilo zatvoreno i mučeno preko 3300 stanovnika ove opštine, a po procenama je ubijeno preko 700 ljudi.

Smatramo da stradanje civila u logoru Omarska i svim drugim logorima formiranih tokom ratova devedesetih moraju biti dostojno obeleženi kako bi postali delom javnog sećanja, na putu ka ponovnom uspostavljanju zajedničkog života na prostoru bivše Jugoslavije.

Odlukom od 1. decembra 2005. godine, kompanija ArcelorMittal podržala je projekat izgradnje memorijalnog centra u okviru rudnika. Podržavanjem iste inicijative, Republika Srbija i Republika Srpska jasno bi pokazale spremnost da se aktivno i kritički odrede prema masovnim zločinima, sistematski počinjenim nad civilima nespske nacionalnosti.

Takođe pozivamo ArcelorMittal da ukine aktuelnu diskriminacionu politiku kojom se favorizuje zapošljavanje po etničkoj osnovi. Ta praksa predstavlja posleratni nastavak etničkog čišćenja drugim sredstvima.

Zahtevamo da Republika Srbija zabrani i spreči delovanje ekstremnih desničarskih organizacija i navijačkih grupa, koje podstiču, vrše nasilje i promovišu govor mržnje u javnom i medijskom prostoru.

Ovom Deklaracijom se afirmiše antifašizam svih naroda na teritoriji nekadašnje Jugoslavije kao zajednička vrednost, tekovina savremenog evropskog društva, temelj ravnopravnosti i normalizacije međuljudskih odnosa u regionu.


Deklaraciju inicirali/e:
Žene u Crnom
Radna grupa “Četiri lica Omarske”
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Umetnički kolektiv Grupa Spomenik
Centar za ženske studije

Deklaraciju podržali/e:
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini
Udruženje logoraša “Prijedor 92”


Version in English:

On the occasion of May 9th – Victory Day over Fascism and the Day of Concentration Camp Detainees of Bosnia and Herzegovina – the DECLARATION OF ANTI-FASCIST STRUGGLE’S CONTINUATION (below) was initiated by Women in Black, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Center for Women’s Studies, art collectives Grupa Spomenik (Monument Group) and Working Group “Four Faces of Omarska”. The Declaration is supported by the Association of Concentration-camp Detainees “Prijedor 92” and the Association of Concentration Camp Detainees in Bosnia and Herzegovina.

The Declaration will be publicly read on May 9th at 12.30 p.m. at the site of the former concentration camp in Omarska (1992), currently the ArcelorMittal mine, and at the site of the World War II camp Banjica, in front of the Musem of the Banjica Camp at Veljka Lukica - Kurjaka 8 in Belgrade.

The act of its simultaneous reading in Omarska and Belgrade is our way of showing both solidarity with and respect to the victims of fascism.

Declaration’s reading in Omarska, still an unmarked atrocity site, is an act of active support and participation in the memorial’s establishment.

We invite you to support the Declaration with your signature or to partake in its reading in Omarska or Belgrade and thus confirm your commitment to anti-fascism.


---------------------------------------------------

On the occasion of May 9th – Victory Day over Fascism and the Day of Concentration Camp Detainees of Bosnia and Herzegovina - we address the following to all citizens of the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina:

DECLARATION OF ANTI-FASCIST STRUGGLE’S CONTINUATION

By means of this Declaration, we denounce the contemporary politics in the Republic of Serbia which negates the existence of concentration camps and other crimes of war committed during the Nineties. The negation of these crimes annuls the heritage of our people, and the inherent dignity of our World War Two legacy – the equality of all peoples of all nations in the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Extreme right-wing organizations and hooligan groups promote denial and impunity for war crimes while national institutions implement this politics of negation, thus legitimizing continued violence and hatred.

The political rehabilitation of the Chetnik movement and Draza Mihailovic revises the World War Two history, disingenuously equating fascism and anti-fascism.

Despite possible practical cultural and economic reasons for linking the Republic of Serbia and the Republic of Srpska, we condemn any such affiliation in as much as it negates the broader multi-ethnic Bosnian and Herzegovinian context. This association directly undermines the integrity and territorial sovereignty of Bosnia and Herzegovina, and hinders the rapprochement of all its nations.

We welcome the public statements addressed during the Karadjordjevo Summit of April 26th, 2011, since they emphasize the necessity of reconciliation, stable relations and normalization in the region.

Our conviction is that no reconciliation is possible unless we deal with our wartime past. Thus,

We invite the authorities of the Republic of Serbia, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska and Prijedor Municipality – as well as the public of Serbia, Bosnia and Herzegovina and throughout the former Yugoslavia – to support the initiative of the former Omarska concentration camp detainees to establish a memorial centre on the location of the ArcelorMittal mine. Situated in Bosnia and Herzegovina at the site of the former Omarska concentration camp, established in 1992 by Prijedor’s municipal authorities, more than 3300 citizens of that very municipality were imprisoned and tortured at this camp, and it’s estimated that more than 700 were murdered there.

We deem the civilian suffering at the Omarska concentration camp, and at all other concentration camps established during the Nineties’ wars, worthy of recognition and commemoration. Making these sites and the atrocities suffered there a part of public memory is a necessary step toward renewed shared existence in the region of the former Yugoslavia.

In its December 1st, 2005, decision, ArcelorMittal gave support to the establishment of a memorial centre within the Omarska mine. By supporting this initiative, the Republic of Serbia and the Republic of Srpska would clearly demonstrate their readiness to actively and critically acknowledge the mass crimes systematically committed against non-Serbian civilians.

Additionally, we invite ArcelorMittal to reverse its current discriminatory policy of employment based on ethnicity. This practice represents a post-war continuation of ethnic cleansing through other means.

We demand that Republic of Serbia put an immediate stop to the activities of extreme right-wing organizations and hooligan groups which incite and commit violence and promote hate speech in public and media space, and to ban all such future activities from these groups.

This Declaration affirms the common anti-fascist values of all of the former Yugoslavian nations, and avows our place among contemporary European societies through a commitment to the enactment of anti-facism as a basis for equality and normalization of human relations in the region.

This Declaration was initiated by:
Women in Black
Working Group “Four Faces of Omarska”
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
Art Collective Grupa Spomenik (Monument Group)
Center for Women’s Studies

This Declaration is supported by:
Association of Concentration Camp Detainees in Bosnia and Herzegovina
Association of Concentration-camp Detainees “Prijedor 92”
 You can add your signature to the petition by following this link...

http://www.petitiononline.com/9maj/petition-sign.html


NEVER FORGET!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment